Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITELA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Kupujúci nemôže odstúpiť od objendávky ktorej predmetom je : predaj tovaru zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného pre jedného kupujúceho.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keďVy alebo Vami určená tretia osoba s

výnimkou dopravcu prevezmete tovar, v prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo

oddelených dodávok k jednej objednávke,keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu

prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy

jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu spoločnosti

Sygneas.r.o. Postupimská 27,Košice ,04022 Slovensko   alebo elektronicky na info@homieconcept.sk. Na tento

účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou tohto poučenia.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od

zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,

najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné

náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude

doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým

spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez

účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 

Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte na niektorej z našich

prevádzok, najneskôr do 14 dní odo dna uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje

za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dnovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar nesmie byt poškodený, používaný, a spolu s

produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu ( návod na

obsluhu, montážny návod, doklad o nadobudnutí , pôvodnom balenía pod. ), ktoré od predávajúceho prevzal. Vrátenie

predmetného tovaru predávajúcemu je na náklady a zodpovednosť kupujúceho.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. O výške zníženia hodnoty tovaru jeho používaním Kupujúcim rozhodne Predávajúci po podrobnom preskúmaní vráteného tovaru.

Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak je produkt preukázateľne používaný alebo poškodený.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti Sygneas.r.o. Postupimská 27,Košice ,04022, Slovensko

e-mailová adresa info@homieconcept.sk:

 

Týmto oznamujem, že odstupujem, od zmluvy na tovar číslo: .................................................

( doplňte číslo zmluvy )

Dátum objednania / dátum prevzatia ..................................... / .........................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa ..........................................................................................

............................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa ............................................................................................................

............................................................................................................................................

Poznámka .....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Dátum ..............................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .......................................